O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Zbývající řed. volna ve šk. roce - 21. a 22. 12., 1. 2., 30. 4.
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada
Fotogalerie
Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče


EU peníze školám
OPVK
Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Z historie školy

ZŠ Blatenská    1. září 1964 byla v Horažďovicích otevřena nová škola. Nesla název 2. ZDŠ a SVVŠ. K její stavbě byl položen základní kámen 30. 10. 1961. První pavilon měl 11 tříd pro 1. až 5. ročník základní školy, 3 ročníky SVVŠ a odbornou pracovnu fyziky, v 2. pavilonu, který byl otevřen o rok později, bylo 10 tříd 6. až 9. roč. a odborné pracovny biologie a chemie, pro výtvarnou i hudební výchovu, jazykovou učebnu a zubní ambulanci. Ve třetím přízemním pavilonu byly zřízeny dílny. Při škole však nebyla postavena tělocvična ani jídelna. Žáci cvičili v sokolovně, stravovali se nejdříve v jídelně v bývalém Horalovském domě na náměstí (dnes prodejna textilu), v bývalém hostinci U Hutarů, později v jídelně vápenek a odborného učiliště na náměstí. Postavením nové školy bylo odstraněno vyučování v nevhodných místnostech zámku, v domě U Holarů i odpolední směny ve staré škole.
    Jednotlivé školní obvody rozdělily ulice Plzeňská a Podbranská. Do školy jezdily děti ze širokého okolí. Ve školním roce 1964/1965 navštěvovalo školu 686 žáků. Při úpravách okolí školy bylo dokončeno i fotbalové hřiště. Přes velkou nespokojenost rodičů byla v roce1965 zrušena SVVŠ, ačkoliv pro její činnost byly dobré podmínky. V témže roce byla postavena spojovací chodba a na zahradě včelín. Největším problémem nové školy bylo zavodňování kotelny. 
    Od počátků své existence měla škola velký počet žáků, ve školním roce 1966/1967 to bylo 765. V roce 1967 byla zahájena stavba nové jídelny, která byla dokončena v únoru 1968. Současně byl dokončen i školní skleník. S politickými změnami 1968 se měnila i atmosféra ve škole. Zvýšil se počet žáků navštěvujících náboženství, více než do Pionýra se hlásili do Junáka.
     Po roce 1969 došlo k návratu ke starým politickým pořádkům, nastává období normalizace. Do popředí opět vystupuje sled tradičních oslav, které se váží na symboliku totalitního režimu.Potlačovalo se náboženství, které bylo i v roce 1970 hojně navštěvováno i přes pohovory s rodiči. Byly prováděny politické rozhovory s učiteli, zaváděna marxistická školení. Vše se objevilo i v plánech školy, nový smysl a důraz dostávala i branná cvičení, která se konala dvakrát za rok.  23. 4. byla obnovena činnost Pionýra a byl zrušen Junák. Chod školy se pohyboval od výročí k výročí. Do výchovné práce se dostává tzv. ateistická výchova. Ve zprávách bylo uváděno, že"trpělivým a soustavným přesvědčováním se podařilo snížit počet žáků navštěvujících náboženství."
    V roce 1973 v květnu byla zahájena stavba tělocvičny.. Během výstavby významně pomáhali rodiče. Škola si i nadále udržovala vysoký počet žáků, ve školním roce 1973/1974 to bylo 665 žáků.  1976 byla dokončena tělocvična a její přístupové cesty. Po 12 letech od postavení školy mohli žáci cvičit ve vlastní tělocvičně, o dva roky později se však zjistily první závažné nedostatky ve výstavbě. Do života školy zasáhly i přírodní události. V důsledku prudké změny počasí a mrazů byly v lednu 1979 prodlouženy prázdniny o jeden měsíc. Děti je přivítaly.
    I v roce 1984 si škola udržovala vysoký počet žáků (606).Po mnoha letech bylo investováno do budovy. Škola byla zastřešena a odstraněno zatékání do budovy. V šatnách byly zabudovány drátěné stěny, aby se šatny mohly zamykat. V roce 1986 byla dokončena jazyková učebna, 1989 byla dobudována dnešní podoba hřiště s běžeckou dráhou. V témže roce byl uveden do provozu první počítač a ve škole začala výuka  výpočetní techniky a programování. V roce 1988 však poprvé klesl počet žáků pod 600 (571).
    V roce 1992 proběhla ojedinělá přestavba třídy na sborovnu, aby učitelé měli vhodnou místnost pro svoji práci. Vše vzniklo svépomocí, takže stavba nesla minimální finanční náklady. Učitelé se naučili pracovat s kompresorem, sbíječkou, bourali panely, zasazovali okna, dělali obložení, natírali. Dokončena byla přestavba včelína, zřídila se druhá jazyková učebna, třídy byly vybavovány novým nábytkem, didaktickou i výpočetní technikou.  V roce 1994 byla dokončena přístavba nad školní jídelnou, vznikly nové třídy a byt. Ve školním roce 1992/93 vznikla první třída víceletého gymnázia. Počet ročníků se postupně zvyšoval, avšak ve školním roce 2000/2001 byla činnost gymnasia ukončena.
    Rozhodující změny přišly v druhé polovině 90. let. Škola byla opatřena izolačním pláštěm, aby se snížil únik tepla. Škola již několik let neobtěžuje okolí kouřem z uhlí, neboť je vytápěna dokonalým plynovým topením. Jednalo se o velmi nákladnou a náročnou práci. Po více než 30 letém provozu školy bylo veškeré potrubí rezaté a poruchové. Rekonstrukce topného systému započala v létě roku 1995 výměnou kotlů a jejich připojení na plynové vedení. Na jaře 1996 byla zahájena oprava vodovodního a topného systému.. Šlo o velmi nákladnou a náročnou práci. Nejdříve probíhaly práce v kotelně, v topném kanálu, odstraňovaly se radiátory. Škola se změnila ve staveniště, v každé učebně se prováděly otvory na nová vedení. 12. srpna byl dokončen první pavilon, poslední týden v srpnu pavilon druhý. Ačkoliv základní práce byly ukončeny, školní rok 1996/97 byl zahájen v provizorních podmínkách.Termíny ukončení rekonstrukce se posouvaly, zjišťovaly se nedostatky, např. špatně položené nové parkety. Všechny práce se nakonec zvládly a škola v září přivítala žáky. Stále se ale pracovalo v kotelně, tělocvičně a dílně. V říjnu se dala do provozu nová kotelna, teplá voda tekla z nových boilerů. Jako poslední byly úklidové práce v okolí školy. Byl odvezen odpad, přivezena nová zemina na vytvoření nového trávníku a zhotoven byl chodníček mezi  školní jídelnou a I. pavilonem. V červnu byl udělán okolo školního hřiště nový plot a zahájeno bylo broušení a lakování podlahy v tělocvičně.Během školního roku došlo třikrát ke vloupání do budovy školy a odcizena především didaktická technika. Škola si udržovala dostatečný počet žáků, v roce 1996/97 to bylo 404 dětí základní školy a 107 žáků gymnasia.
    Ve školní roce 1997/98 byla pozornost věnována úpravě školy a jejího okolí . Pečovalo se o živý plot, prořezávaly křoviny a stromy. Ve třídách byly vyměněny nevyhovující tabule, v umývárnách instalovány zásobníky na tekuté mýdlo a papírové ručníky. Provedena byla oprava elektroinstalace v obou budovách a výměna všech plynových rozvodů v učebně chemie. Školu navštěvovalo 406 žáků a 100 žáků gymnasia.
     Na jaře 1999 byla zahájena rekonstrukce osvětlení tříd. Stará žárovková svítidla se nahradila zářivkami. Současně bylo zabudováno elektrické zařízení k ochraně budovy a prováděny opravy elektroinstalací. Bylo vyasfaltováno hřiště na basketbal. Ve školním roce 1998/99 měla škola celkem 508 žáků včetně gymnasia. Všechny třídy byly vybaveny novým nábytkem.
    V období do roku 2003 docházelo trvale  k opravám ve škole, úpravě okolí školy. Pracovalo se na rekonstrukci učebny výpočetní techniky, připravena byla multimediální pracovna pro 1. stupeň. Zajímavostí bylo umístění fotovoltaického systému na střechu dílny a jeho zprovoznění v březnu. Škola byla zároveň napojena do počítačové sítě. V roce 2002 byl uveden do provozu dataprojektor. Neustále byly kupovány potřebné pomůcky do jednotlivých kabinetů v celkové ceně 100 000 Kč. Opravy se dočkala školní jídelna, tělocvična a dílny.
    Během vývoje školy učilo v jejích třídách mnoho učitelů. Všichni se snažili, aby ze školy odcházeli žáci dobře připraveni pro život. I sami žáci se mnohdy dostali do kroniky školy, když uspěli v různých soutěžích. V tomto pohledu byl úspěšný rok 1978, když žák Horák z 9. třídy získal v matematické soutěži 1. místo v okrese, 2. místo v kraji, ve fyzikální i chemické olympiádě byl první v okrese i kraji. V jazykové soutěži Rossiana získaly sestry Bicencovy 1. místo v celostátním kole. Jejich vystoupení vysílala i československá televize. V roce 1983 se K. Kalčík umístil v krajském kole modelářů na 1. místě. Tradice dobrých výsledků pokračovala  v 90. letech i v době po roce 2000, ačkoliv řada výborných žáků odcházela studovat víceleté gymnasium a kvalitních výsledků dosahovala tam. Připomeňme úspěchy J. Stulíka v MO, M. Mudrovou, která dosahovala vynikajících úspěchů v okresních i krajských kolech v olympiádách v zeměpisu, českém jazyce, recitaci. Vít Procházka se dostal do národního kola v literární soutěži o evropské unii. Dnes již zapomenutou činností žáků byl sběr bylin. V roce 1975 získala škola 1. místo v okrese a nasbírala byliny v hodnotě 17 261 korun.Nové Klatovsko 7. 2. 1975 napsalo, že 2. ZDŠ Horažďovice nasbírala tolik bylin, že jejich hodnota se rovná sběru celého okresu Karlovy Vary.  Výrazné úspěchy dosahovali žáci ve sportovních  soutěžích, především ve fotbalu. Základní škola vykročila do třetího tisíciletí. Jaké bude, nelze posoudit. Je však jasné, že se škola bude snažit o to, aby ti, kteří v ní strávili několik let, měli pocit, že nepromarnili kus svého života.
    V roce 2005/06 navštěvovalo školu 415 žáků, průměrný počet na 1 třídu 2. stupně byl 24 žáků. ZŠ  měla v uvedeném školním roce 45 pracovníků, z toho 27 učitelů, čtyři vychovatele školní družiny, osm správních zaměstnanců, šest zaměstnanců školní jídelny. Ve škole působilo devět učitelů a učitelek s praxí do 32 let, šest do 23, 5 do 19, čtyři do 12 let, jeden pracoval 27. rokem. Byla vysoká aprobovanost ve výuce, na 1. stupni 90, 9 %, na 2. stupni 84, 2%. Ve škole učilo osm mužů a 23 žen, včetně vychovatelek. Věková skladba byla různorodá., nejvíce pedagogů před tabulí stálo ve věku 35 – 55 let.
    Škola využívala 37 učeben, tělocvičnu, ačkoliv její povrch byl nekvalitní a vyžadoval časté opravy. Samotná  budova vykazovala vysoké tepelné ztráty. Učitelům a žákům sloužily tři dataprojektory, vizualizér, dotyková tabule, 27 žákovských stanic s připojením na internet.
Žáci vycházející z 9. třídy odešli do gymnázií (7), obchodní akademie (3), zdravotní školy (3), průmyslové školy (14). Povinnou školní docházku ukončilo 66 žáků. Žáci si na 1. stupni odnesli 171 vyznamenání (z 209), na 2. stupni 87 (z 216). Děti na 1. i 2. stupni zameškaly a
omluvily 37 598 hodin.
   Během školního roku 2005/06 bylo zakoupeno 13 PC, skener, tiskárna. Byla vybavena pracovna speciálního pedagoga. Provedly se opravy střech a jejich nátěry. Od roku 2005 probíhají ve škole Dny otevřených dveří.
   Ve školním roce 2006/07 navštěvovalo školu 413 dětí. Průměrně na třídu 1. stupně to bylo 21,4 žáků, na 2. stupni 24. V uvedeném školním pracovalo ve škole 45 zaměstnanců. Po ukončení základní školní docházky odcházely děti ponejvíce do gymnasií.V roce 2007 byla Plzeňským krajem vyhlášena soutěž O nejaktivnější školu předmětových soutěží. ZŠ Blatenská získala v okresním měřítku 2. místo. Děti se věnovaly rozmanité činnosti i mimo prostory školy. Zúčastnily se lyžařského kurzu, vypravily se do DJKT v Plzni na Labutí jezero, Rusalku, odjely na poznávací zájezd do Anglie. Nejoblíbenějšími akcemi ve škole se staly Mikulášská laťka a Majáles.
   Ve školním roce se provedly různé opravy a inovace. Byl rozveden internet do multimediální pracovny a pracovny jazyků. Byla zakoupena nová výpočetní technika a tiskárna. Informační technologií byla vybavena sborovna, ředitelna a kancelář školy. V tělocvičně byla opravena podlaha, v šatnách TV byly vyměněny sprchy. Změn doznaly i sborovny. Na 1. stupni byly provedeny obklady, doplněn nábytek, zakoupena lednice, v obou sborovnách  se objevily nové židle.
   Rozsáhlý pozemek vyžadoval trvalou údržbu. Byl zakoupen křovinořez, vzhledem k častým poruchám byl vyměněn hlavní elektrický rozvaděč, pořízen nový plynoměr, nad nová umyvadla byly pověšeny moderní ohřívače. Na chodbu 2. stupně byl zakoupen stolní fotbal a lavičky. Do kanceláří škol, ředitelny školy a zástupce ředitele byl umístěn nový nábytek.
Ve škole pracovalo školské poradenské pracoviště. Provádělo prevenci, depistáž, diagnostiku, screening, reedukaci a kompenzaci SPU ADHD, ADD s poradenskou činností.
   ZŠ hospodařila s příjmy ve výši 17 705 220 Kč. Neinvestiční výdaje pohltily téměř všechny příjmy (17 580 939 Kč).
    Ve školním roce 2007/08 pracovalo ve škole 46 zaměstnanců – 27 učitelů, čtyři vychovatelky ŠD, osm správních zaměstnanců, šest zaměstnanců školní jídelny, jeden asistent pedagoga. Učitelé a učitelky šk. roku 2007/08: Jitka Homolková, Zdeňka Janečková, Petra Jánská, Stanislav Jůda, Václav Koch, Ludvík Kovář, Renata Macounová, Petra Matějková, Hana Mazancová, Milena Mudrová, Jaroslav Nešpor, Marie Nešporová, Lydie Polanková, Aja Pramuková, Božena Reisnerová, Jaroslav Skolek , Jiřina Stichenwirthová, Hana Stulíková, Jana Stulíková, Kamil Šebek, Milan Šimon, Josef Štěrba, Blanka Štěrbová, Alena Tesařová, Jitka Frančíková, Lenka Zábranská. Ředitelkou školy byla RNDr. H. Mazancová, zástupkyně ředitele školy Mgr. H. Stulíková (obě od roku 2006).
    V uvedeném školním roce chodilo do školy 398 žáků, s vyznamenáním jich bylo 257. Na jednoho žáka bylo zameškáno 94, 8 hodin. Žáci (51) nejčastěji odcházeli na střední školy (gymnasium 8, průmyslové školy 12), malé množství podalo přihlášku na učební obory. Děti byly úspěšné v předmětových olympiádách, ale na postupových místech do krajských kol se jejich jména neobjevovala.
    Mezi oblíbené školní akce patřila Mikulášská laťka, úspěšná byla pěvecká soutěž Solasido, veřejnost zaujal Majáles. Pokračovalo slavnostní předávání vysvědčení v městském muzeu. Proběhl sportovní den, zájem byl i o Den otevřených dveří. Žáci navštěvovali rozličné koncerty a divadelní představení, městskou knihovnu.
    Během roku se prováděly opravy, zlepšovalo se prostředí školy. Byl zakoupen stavitelný nábytek do jazykové učebny a do dvou učeben 1. stupně. Zlepšen byl odtok vody z tělocvičny opravou okapových svodů. Proběhly rozsáhlé úpravy na zahradě. Celkové příjmy školy byly 17 477 235 Kč., výdaje činily 17 462 325 Kč, plyn byl spotřebován za 739 377 Kč, za vodu 127 218 Kč.
   Školní rok 2008/09 byl zahájen se 46 pracovníky. Místo M. Nešporové , která odešla do důchodu, nastoupila Šárka Zeithamlová. Tereza Kotlabová a Michaela Kočárová se poprvé postavily před katedru, aby zahájily svoji učitelskou cestu života. Vylepšily tak trvale klesající věkový průměr učitelského sboru ZŠ Blatenská. Celkem se ve třídách střídalo 25 žen a pět mužů. Do důchodu odešel J. Nešpor. Odborná kvalifikace učitelů na 1. stupni činila 98,9 %, na 2. st. 93,4 %. Základní školu navštěvovalo celkem 392 žáků (204 a 188). Školu ukončilo 41 žáků v devátém ročníku, nejvíce děti opět vyhledávaly gymnasia a průmyslové školy především v blízkém okolí. Žáci byli opět aktivní v předmětových olympiádách i sportovních soutěžích, zároveň navštěvovali mnohé kulturní a společenské akce (Vysoká u Příbrami, Technománie Plzeň, Kašperské Hory, Národní muzeum a Planetárium  v Praze). Opět se konalo sportovní odpoledne s možností návštěvy školy. K Mikulášské laťce přibyla i Aprílová. Na svých školních výletech děti navštívily různá místa – Kutnou Horu, Český Krumlov, Křivoklát, Koněpruské jeskyně i nedaleký Svatobor. S velkým ohlasem proběhla školní akademie s náročnými představeními dětí i učitelů.
    Pro výuku používali učitelé pět dataprojektorů, vizualizér, dvě dotykové tabule, 24 žákovských pracovních stanic s rychlým připojením na internet. Do školy byl zakoupen stavitelný nábytek.
    Školní rok 2009/10 začal s 27 učiteli a 380 žáky. Nejvíce učitelů (5) pracovalo ve školství v rozmezí 19 – 23 let, dva 32 let, jeden zahájil druhý rok své učitelské praxe. Odborná kvalifikace učitelů 1. stupně byla 100 %, aprobovanost 88,7 %. Učitelé 2. stupně byli odborně kvalifikováni na 97, 7%, aprobovanost činila  66,5 %. Před tabulí vystupovalo 25 žen a pět mužů. K povinné školní docházce bylo zapsáno 40 žáků první třídy, školu opustilo 43 žáků. Ti otevřeli 1. září 2010 dveře různých středních škol – šest studentů v Gymnasiu Strakonice, čtyři ve strakonické střední průmyslové škole. 239 žáků prospělo na konci roku s vyznamenáním, neprospěli jen čtyři, deset žáků si odneslo 2. stupeň z chování. Celkem bylo zameškáno 37 075 hodin, na jednoho žáka to činí 97, 6 hodin.
     Na svých výletech navštívili Šumavu, Český Krumlov, Orlík, Plzeň, Kladruby, Stříbro a České Budějovice.
     Žákům se dařilo ve sportovních soutěžích, Radek Chudý v Poháru Českého rozhlasu  skončil na 2. místě ve skoku vysokém, Stanislav Kovařík (mladší žáci) byl druhý ve skoku dalekém. Dařilo se fotbalistům i florbalistům.
    Žáci mohli využívat 37 učeben, čtyři herny školní družiny a školního klubu, knihovnu, multimediální pracovnu, dvě jazykové pracovny. dvě pracovny informačních technologií, pracovnu přírodopisu. Vybavení těchto prostorů bylo nadprůměrné. Učitelé používali 6 dataprojektorů, vizualizér, dvě dotykové tabule, žáci měli k dispozici 24 pracovních stanic s internetem.
     V investičním rozvoji byla zpracována projektová  dokumentace oprav sociálního zařízení v obou budovách školy. Škola se zapojila do projektu EU Peníze školám.
     Děti absolvovaly různé mimoškolní činnosti. Pravidelný byl plavecký a dopravní kurz, tradicí se stalo předávání vysvědčení absolventů 9. ročníků v městském muzeu za přítomnosti  starosty města, ředitele školy a rodičů. Žáci se věnovali kultuře, navštěvovali rozličná divadelní představení (Tři veteráni, Bylo nás pět, Radúz a Mahulena, Keltové, Obušku z pytle ven). Za kulturou putovali i do plzeňských divadel (Jak se dělá jazz, Maryša). Oblíbené byly návštěvy  Planetária a Národního muzea v Praze. V rámci oslav osvobození Horažďovic americkou armádou byli přivítáni ve vojenském táboře americké armády s dobovou technikou. V četných krajinných exkurzích děti procházely údolím Otavy, aby objevovaly tajemství živé i neživé přírody Pootaví, hledaly tajemná zákoutí a naslouchaly harmonii barev, světla a zvuků. Při jiných příležitostech navštívily městský úřad, požární zbrojnici.
    V besedách a přednáškách se žáci seznamovali s protidrogovou prevencí, s historií i přítomností města, s globálními problémy lidstva. Škola pravidelně navštěvovala městskou knihovnu, kde se děti setkávaly se spisovateli. Věnovaly se knihovnickým lekcím. Oblíbené  se staly Mikulášské a Aprílové laťky, sportovní den, Majáles a Den otevřených dveří.
V olympiádách a soutěžích byli úspěšní J. Novák v matematice, v recitaci Š. Šatrová. V rámci zájmu o povolání žáci 9. tříd navštívili různé firmy, zástupci škol a učilišť představovali své školy.
    Do školní družiny a školního klubu bylo zapsáno 132 dětí, pečovaly o ně čtyři vychovatelky. Děti ze ŠD často vystupovaly na veřejnosti.
    Do školy byl zakoupen nový stavitelný nábytek, opravena světla, jističe v tělocvičně, natřeny tabule, opraveny malby tříd, zlepšena topná soustava, vyměněny monitory v počítačových učebnách. V dílně mohl vyučující pracovat na nové brusce a stojanové vrtačce.
   V roce 2009 škola vydala za energii 263 077 Kč, teplo stálo 1 084 516 Kč, voda 98 590 Kč.
Pro děti a učitele začala vařit zrekonstruovaná jídelna. Náklady na ni činily 9, 061 mil. Kč. Od srpna do října 2009 probíhala celkové oprava sociálního zařízení v tělocvičně za 1, 93 mil. Kč.  Pro zlepšení péče o rozsáhlý pozemek byl koupen zahradní traktor s přídavnými komponenty.
    Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 371 žáků (193 a 178).  243 žáků mělo vyznamenání. Celkem zameškali žáci 37 806 hodin, to činí na jednoho 101,9 hod. Počet pracovníků ve škole byl 47, učitelů 27, šest vychovatelek a asistentů  pedagogů, 14 správních zaměstnanců. Před tabulí stálo 24 žen a sedm mužů. Proti minulým letům se počet mužů mírně zvýšil.
    V říjnu 2010 rada města odvolala RNDr. H. Aldorfovou z funkce ředitelky  školy. Statutárním zástupcem se stala Mgr. H. Stulíková. Od února 2011 se stal statutárním ředitelem Mgr. J. Štěrba. V říjnu 2011 na základě výsledků konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise rada města jmenovala ředitelkou školy ZŠ Blatenská Mgr. J. Šimkovou. Ve školním roce 2010/11 byla přijata P. Nováková ze Strakonic, z Klatov začali dojíždět L. Kopecký a D. Javorský.
Žáci si ke svému budoucímu povolání nejvíce vybírali studium na gymnasiích. Výlety učitelé nejvíce směřovali do jižních Čech.
    V olympiádách vědomostních předmětů dosahovali žáci průměrných výsledků, J. Novák postoupil v Pythagoriádě 8. tříd do krajského kola., v recitaci do kola okrskového postoupily. Hromířová, Šatrová a Bořová. Pro děti byly organizovány kurzy plavecký a dopravní, děti navštívily různá divadelní představení (Šípková Růženka, Staré pověsti české). Exkurze vedly nejen městem Horažďovice, ale i na oblíbená místa – Planetárium Praha, Pražský hrad, Kutná Hora, Čenkova Pila, Kašperské Hory. Do divadla se vypravily i do Plzně na představení Cesta kolem světa, Lucerna. Čtvrtým třídám se líbilo na Husitských dnech v Táboře. Starší děti odjely na týden do Anglie. Děti opět vyslechly přednášky s protidrogovou tématikou, besedovaly se starostou.
    Děti soutěžily v pěvecké soutěži Solasido, opět se účastnily sportovních soutěží – oblíbená Laťka, atletický souboj Pohár rozhlasu. Pěkné pořady připravila knihovna, např. beseda s K. Moučkovou.
    Vybavení školy je na velmi dobré úrovni, pracuje se se šesti dataprojektory s dvěma dotykovými tabulemi. Byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení v budově 1. stupně, další učebny byly vybaveny stavitelným nábytkem. Plnil se Projekt Peníze školám, technicky byl zajištěn projekt OHK Klatovy Mechatronika a zřízeno jeho centrum. V roce 2010 v letních měsících byla vyměněna okna, dveře, prosklené části spojovací chodby v celém areálu školy, dále byla zateplena tělocvična a spojovací chodby. Na obě horažďovické školy (podobná oprava proběhla i v ZŠ Komenského) byly získány prostředky z Operačního programu životního prostředí v celkové výši 27,9 mil. Kč. Zároveň byly opraveny střechy a okapy, vodní čerpadlo v odpadní šachtě. Následkem zateplení se ušetřilo za teplo, náklady činily  840 124 Kč. Dále bylo provedeno mnoho různorodých oprav a inovací – nové dřezy do výtvarné výchovy, výměny umyvadel a lin u tabulí, nové pracovní stoly do dílen. Vše přispělo ke zlepšení prostředí školy.
Od září roku 2011 nese škola název ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace. Na základě konkursního řízení se stala ředitelkou školy Mgr. Jaroslava Šimková. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 1. stupeň ZŠ 195 dětí, druhý stupeň 164 žáků. Žáci využívali 37 učeben, 4 herny ŠD a ŠK, navštěvovali dobře vybavené pracovny přírodopisu, fyziky, chemie a hudebny, dvě jazykové učebny a dvě učebny informatiky. Vyučovalo se v učebních prostorách pro výuku výtvarné výchovy, matematiky, technickou zručnost si  žáci ověřovali ve školních dílnách, kde zároveň přivítali nový předmět – mechatroniku. Dívky připravovaly pokrmy ve cvičné kuchyni. Vybavení pracoven je na velmi dobré úrovni, je trvale doplňováno dle požadavků učitelů. Stav audiovizuální a výpočetní techniky je nadprůměrný – 6 dataprojektorů, vizualizér, dvě dotykové tabule, 24 žákovských pracovních stanic s rychlým připojením na internet. Školní rok 2012/2013 by měl výrazně zvýšit vybavení školy zmiňovanou technikou.
V investičním rozvoji došlo k rekonstrukci podlahy v tělocvičně. Žáci a učitelé dostali moderní povrch s výbornými vlastnostmi. Byl vyměněn nábytek na 2. st. školy, žáci sedí na pohodlnějším, stavitelném. Z projektu EU Peníze školám byly např. koupeny notebooky/ 9ks/, školní server a serverový operační systém, počítače ACER – All in One (24 ks), sluchátka s mikrofonem po 20 kusech, dále barevná multifunkční laserová tiskárna, kompaktní fotoaparát Canon, doteková interaktivní tabule s dataprojektorem s reproduktory.
V roce 2011/12 učilo ve škole 27 učitelů. V uvedeném školním roce nastoupilo do 1. třídy 40 žáků. Nejčastější volbou vycházejících žáků bylo studium gymnasium ve Strakonicích a v Sušici. Z 359 žáků, kteří školu navštěvovali ve šk. roce 2011/12, 239 prospěli s vyznamenáním (172 na 1.st., 67 na 2.st.).
Žáci se zúčastnili mnoha exkursí a školních výletů. Exkurse zavedly děti do Planetária Praha (5. A, B), Kutné Hory (7. A,B), Kašperských Hor. Poznávací zájezdy se konaly do Vídně a Anglie. Školní výlety směřovaly do různých míst, např. do Karlových Varů, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Tábora, Domažlic.
V olympiádách a znalostních soutěžích byli žáci školy úspěšní v oborech exaktních i humanitních. J. Novák získal 2. místo v olympiádě z fyziky v okresním kole, v následujícím kole krajském se umístil na 5. místě. Byl úspěšný i v matematice - 1. místo v kole okresním, 12. v kole krajském.  J. Křesák v Pythagoriádě okresního kola získal 1. místo. Úspěšní byli i soutěžící v recitační soutěži. Žákům se dařilo i ve sportovních soutěžích (přehazovaná, florbal, fotbal). Rozmanité byly kursy, kterých se žáci účastnili. Byly to plavecký, dopravní, lyžařský.
Mezi tradiční akce patřily Majáles, Mikulášská a Aprílová laťka. Zajímavými byly rozhovory se starostou města, besedy s protirasistickým a protidrogovým obsahem. V červnu se konala výstava prací žáků v galerii Califia. Vysvědčení žákům 9. tříd bylo slavnostně předáno v městském muzeu. Žáci se účastnili filmových a divadelních představení, navštěvovali akce městské knihovny i aktivit uskutečněné v rámci povolání a profesní orientace.
Školní družinu navštěvovalo 125 dětí, školní klub 29. Ve 2. pololetí bylo do ŠD zapsáno 113 dětí. Ty spolupracovaly s Oblastní charitou Horažďovice, veřejně vystupovaly v DPS i pro veřejnost.
Ve školním roce 2011/12 byly provedeny rozmanité malířské práce, dále nátěry šaten, soklů ve třídách. Měnily se skříně ve třídách a učebnách 2. stupně (téměř po 50 letech), doplňoval se stavitelný nábytek. Dokončeny byly rozvody internetové sítě v obou budovách. Úpravy se činily na přilehlých pozemcích školy a sportovištích.

(Mgr. Milan Šimon)

 

 

 

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek