ŠKOLNÍ JÍDELNA

tel. 376 512 315, e-mail: vedoucijidelny@zsblatenska.horazdovice.cz

 

Jídelníček

Informace školní jídelny k počátku školního roku 2022/2023

Obědy pro strávníky, kteří platí bezhotovostně, jsou automaticky přihlášeny od druhého dne po nástupu do školy v novém školním roce. Strávníci, kteří hradí obědy v hotovosti mají obědy přihlášené až po zaplacení určené částky. Den předem si mohou strávníci přihlásit nebo odhlásit oběd telefonicky na tel. čísle 376 512 315, email vedoucijidelny@zsblatenska.horazdovice.cz


Nové ceny obědů od 1. 6. 2022

Z důvodu velkého zvýšení cen potravin a energií jsme nuceni od 1. 6. 2022 zdražit cenu obědů. Prosíme rodiče strávníků, aby si zkontrolovali a případně navýšili limity nastavené v inkasu.

Ceny obědů od 1. 6. 2022

  • Žáci 7 – 10 let 28,- Kč,
  • 11 – 14 let 30,- Kč,
  • 15 a více let 31,- Kč.

Informace k provozu školní jídelny při ZŠ Blatenská Horažďovice od 1. 11. 2021

Dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. 11. 2021 platí následující doporučení:

  • právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v izolaci nebo karanténě nebo ti, jejichž zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky
  • žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně
  • žáci při distanční výuce mohou konzumovat stravu ve školní jídelně pouze ve stanovenou dobu (pokud to provozní podmínky dovolí), nebo jim je strava vydána do jídlonosiče
  • za stejných podmínek se stravují zaměstnanci školy

Anna Hájková - vedoucí školní jídelny


Výdej oběda v první den nemoci žáka

První den nemoci žáka je možné vyzvednout oběd do jídlonosiče. Od 1. 9. 2020, vzhledem ke COVID – 19, bude oběd vydán do jednorázového obalu. Obaly budou zdarma.

Nové ceny obědů platné od 1. 9. 2021

Žáci – strávníci kategorie:

Žák ve věku 7-10 let zaplatí za oběd 25 Kč

Žák ve věku 11-14 let zaplatí za oběd 27 Kč

Žák ve věku 15-18 let zaplatí za oběd 28 Kč

Cizí strávníci zaplatí za oběd 74 Kč

Informace pro strávníky

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování v návaznosti na školský zákon č.561/2004 Sb. Cena dotovaného oběda pro žáka-strávníka odpovídá výši limitu ceny potravin na uvaření oběda pro jednoho žáka - lze čerpat pouze v době přítomnosti žáka ve vyučování a v první den nemoci. V době nepřítomnosti žáka ve vyučování a od druhého dne nemoci je čerpání dotovaného oběda neoprávněné.

Přihlášení nového strávníka

Přihlášení nového strávníka probíhá v kanceláři ŠJ, kde je k dispozici přihláška ke stravování, kterou je potřeba vyplnit a nechat potvrdit souhlas s inkasem ve své bance. Přihlášku ke stravování je možno také stáhnout zde (ve formátu doc) a zde (ve formátu pdf). Pro registraci odběru stravy obdrží strávník elektronický čip nebo ident. kartu. Cena čipu je max. 123 Kč, karty 36 Kč. Životnost karty je mnohem kratší než čipu. Při ztrátě nebo poškození si musí strávník zakoupit nový čip nebo kartu v kanceláři ŠJ.

Platba

Stravné je možné platit platbou v hotovosti (nejpozději jeden den předem) nebo inkasem (všechny banky vždy 17. den následujícího měsíce).

Odhlášky a přihlášky obědů

Den předem si strávníci mohou oběd přihlásit nebo odhlásit osobně přímo na boxu, který je umístěn ve ŠJ, telefonicky na tel. čísle 376 512 315 nebo osobně v kanceláři ŠJ. Skupiny si stravu mohou odhlásit nejdéle 1 týden předem. V den oběda si jej do 7:30 mohou strávníci odhlásit pouze výjimečně z důvodu nemoci. První den nemoci je možné oběd vyzvednout, pokud rodiče nestihnou zajistit odhlášku. Na další dny musí rodiče oběd v době nemoci odhlásit. Pokud budou mít rodiče zájem odebírat oběd i v další dny nemoci, musí zaplatit za oběd nedotovanou cenu, tj. cenu dle kategorie žáků + mzdové a režijní náklady:
1) 7 - 10 let 21 + 23 = 44 Kč
2) 11 - 14 let 23 + 23 = 46 Kč
3) 15 - 18 let 24 + 23 = 47 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.
Obědy pro strávníky, kteří platí bezhotovostně, jsou automaticky přihlášeny od druhého dne po nástupu do školy v novém školním roce až do předposledního dne šk. roku v červnu. Strávníci, kteří hradí obědy v hotovosti mají obědy přihlášené až po zaplacení určené částky. Automaticky jsou odhlášeny obědy v době všech prázdnin a státních svátků. V ostatních případech je potřeba strávníka odhlásit (výlet, nemoc, rodinné důvody apod.).

Výdej obědů

Oběd se vydává v době od 11:30 do 14:00.