PROJEKTYInovace počítačové učebny pro 2. stupeň

Cílem projektu je inovace počítačové učebny pro 2. stupeň. Toho bude docíleno pořízením moderního a efektivního vybavení pro výuku. Významně se zkvalitní podmínky pro poskytování odpovídající úrovně vzdělávání a vzniknou předpoklady pro motivaci žáků dále se věnovat moderním technologiím.


Projekt Učíme se podnikavosti

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování odborné platformy 42 center kolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol.


Projekt Inovace počítačové učebny

Projekt Inovace počítačové učebny je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je inovace počítačové učebny skrze pořízení moderního IT vybavení, které významně zkvalitní výuku informatiky a schopnosti žáků v práci s digitálními technologiemi. Vybavení pořizované v rámci projektu učiní výuku interaktivní, motivující a efektivní.


Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Mentorské vedení pro učitele, koučink pro ředitele škol, poradenské a konzultační služby přímo v krajích nebo nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky i zástupce veřejné správy přináší vybraným školám projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B).

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Typ projektu: Individuální projekt systémový

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022


Inovace odborné učebny chemie

Předmětem projektu je inovace odborné učebny chemie pomocí pořízení moderního vybavení, kvalitního nábytku a relevantních úprav učebny, které významně zkvalitní výuku přírodních věd. Vybavení pořizované v rámci projektu učiní výuku interaktivní, motivující a efektivní.


Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015423 Šablony II OPVVV

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015423 Šablony II OPVVV, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1 192 115,- Kč.


Fyzika ve zbrusu novém

Každodenní nabíjení mobilního telefonu, namáhavá chůze po schodech do vyššího patra domu či změření venkovní teploty pro výběr ideálního outfitu – pro mnohé všední rutina, za kterou se ovšem skrývají vzrušující fyzikální zákony. A přestože se tato pravidla fungování našeho světa mohou zdát někomu až příliš složitá, mají jednu nepopiratelnou výhodu. Platí pro všechny lidi stejně, nehledě na pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Je tedy jedno, jestli nám červené jablko spadne na hlavu v Čechách či ve Španělsku. Boule bude vždy stejně velká. Ať chceme nebo ne, fyzika patří spolu se svými sestrami matematikou, biologií a chemií k velmi důležitým přírodním vědám, které formují náš současný způsob života. A právě proto se české školství začalo v posledních letech významným způsobem zajímat o úroveň přírodovědné gramotnosti žáků. Aktuálním trendem získávání vědomostí a dovedností v jednotlivých přírodních vědách je takzvaná badatelsky orientovaná výuka, v níž si žáci osvojují základ vědeckého myšlení. Díky němu si pak děti dokáží klást zvídavé otázky, mohou porozumět současným lidským znalostem a uvědomit si, jak věda formuje naše duševní, kulturní a materiální prostředí. A je naším milým potěšením oznámit, že ZŠ Blatenská s významným přispěním finančních prostředků především z fondů Evropské unie realizovala v několika posledních měsících významný projekt na kompletní rekonstrukci a modernizaci učebny fyziky. Od ledna roku 2019 tak může výuka fyziky probíhat dle současných nejpřísnějších standardů. Učebně vévodí moderní elektronická tabule Smart, každý žákovský stůl je vybaven monitorem s plně dotykovou obrazovkou a nedílnou součástí pracovny jsou didaktické sady Pasco s mnoha bezdrátovými senzory, mezi kterými dominují zejména pH metr, teploměr, siloměr, senzor polohy či vozítko osazené senzory kinetickými. Hodiny fyziky se tak do budoucna budou moci odehrávat s využitím kombinace názorných didaktických pomůcek a plně digitalizovaného prostředí, které je pro současné žáky zcela přirozené a intuitivní. Věříme, že se jedná o další významný krok, jenž v mladých lidech vzbudí lásku k sice náročným, ale nesmírně zajímavým přírodním vědám. A kdo ví, třeba právě do současných školních lavic v Horažďovicích usedá budoucí český Elon Musk. Fotografie zde. (Mgr. P. Curko)


Učme nově s ICT

Od 1. 9. 2011 se naše škola zapojila do projektu s názvem Učme nově s ICT, který je spolufinancován z fondů EU. Informaci o účasti v projektu najde každý návštěvník ihned u hlavního vchodu do školy. Při rodičovských schůzkák byly informace o vstupu do projektu i konkrétních aktivitách v rámci projektu poskytnuty rodičům. Při pořádání akcí v rámci projektu jsou vždy všichni účastníci seznámeni s tím, že se jedná o akci v rámci tohoto projektu. Několik ukázek použití nového vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu zde.

ZŠ a ZUŠ Horažďovice zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto oblasti:

Na základě požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Sada č. 1 - Český jazyk a literatura

Sada č. 2 - Matematika a její aplikace

Sada č. 3 - Člověk a jeho svět

Sada č. 4 - Český jazyk a literatura

Sada č. 5 - Matematika a její aplikace

Sada č. 6 - Člověk a jeho svět

Sada č. 7 - Český jazyk a literatura

Sada č. 8 - Matematika a její aplikace

Sada č. 9 - Člověk a jeho svět

Sada č. 10 - Zlomky

Sada č. 11 - Obvod

Sada č. 12 - Obsah

Sada č. 13 - Podstatná jména zde

Sada č. 14 - Slovní druhy

Sada č. 15 - Přídavná jména

Sada č. 16 - Česká republika

Sada č. 17 - Práce s textem

Sada č. 18 - Obsah

Sada č. 19 - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Sada č. 20 - Přirozená čísla do 1 000

Sada č. 21 - Slovesa

Sada č. 22 - Přirozená čísla do 1 000 000

Sada č. 23 - Hudební výchova

Sada č. 24 - Ochrana člověka za mimořádných událostí

Sada č. 25 - ČJ - komplexní jazykový rozbor

Sada č. 26 - Dějepis - vývoj umění

Sada č. 27 - Zeměpis

Sada č. 28 - Dějepis

Sada č. 29 - Korekturní a doplňovací cvičení

Sada č. 30 - Práce s textem

Sada č. 31 - Dějepis

Sada č. 32 - Český jazyk - rozbor textu

Sada č. 33 - První pomoc

Sada č. 34 - Dějepis - regionální historie

Sada č. 35 - Matematika a její aplikace

Sada č. 36 - Anglický jazyk

Sada č. 37 - Hudební výchova

Sada č. 38 - Fyzika

Sada č. 39 - Chemie