O moudrosti  
ZŠ Blatenská
1. rodič. schůzka - 5.9.(2.-5. tř.), 6.9.(6.-7. tř), 7.9.(8.-9. tř.)
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada
Fotogalerie
Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče


EU peníze školám
OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 

Školská rada

Na základě školského zákona 561/2004 Sb. byla zřízena při ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 školská rada, která pracuje ve složení:

  • za zřizovatele – Ing. Hana Kalná, Bohuslava Kodýdková, Ing. Marie Velková

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků – Mgr. Lenka Petrusová, Mgr. Martin Petrus,
    Bc. Karel Šmrha

  • za pedagogy školy – Mgr. Naděžda Chládková, Mgr. Lenka Zábranská,
    Mgr. Jaroslav Skolek

Kontakty na jednotlivé členy školské rady naleznete zde.

O své činnosti bude školská rada informovat prostřednictvím nástěnky (hlavní vchod školy), informační tabule (parčík před školou) nebo webové stránky školy (www.zsblatenska.horazdovice.cz). Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté.

Zápis ze zasedání

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 12. 12. 2017 zde.


Jednací řád školské rady

Úvodní ustanovení

Usnesením Rady města Horažďovice č. 81/15 ze dne 27. července 2005 byla s účinností od 1. září 2005 zřízena školská rada při Základní škole Horažďovice, Blatenská ul. 540 ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Školská rada je devítičlenná, složená z předsedy a dalších osmi členů.

Příprava jednání

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem.
Zasedání školské rady svolává její předseda 7 dnů před zasedáním a zároveň dodá členům program a poklady pro jednání.
Zasedání školské rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání zúčastní ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, případně další přizvané osoby.
Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem a z podnětů a návrhů členů školské rady.
Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím určený člen školské rady.

Jednání a rozhodování

Ze zasedání školské rady se pořizuje prezenční listina a zápis. Předsedající školské rady po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je školská rada schopna se usnášet. Školská rada je schopna se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.
Předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů a připomínek členů školské rady upraven. Další jednání probíhá podle schváleného programu. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen školské rady předsedajícímu.
Předsedající může diskutujícímu odejmout slovo, pokud diskuse není věcná a stručná.
Může být hlasováno o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů. Pokud byly v diskusi podány protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly podány, a potom o ostatních částech návrhu.
Zápis ze zasedání školské rady vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá jej ostatním členům školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Závěrečná ustanovení

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace budou informace o průběhu schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona a údaje, zda školská rada projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst 1 písm. a),e),f),g), h) školského zákona.
O schválení dokumentů uvedených v odstavci l písm. b) až d) rozhodne školská rada
do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci l písm. b) až d) do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
Změny jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Jednací řád nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2005.

 

VOLEBNÍ ŘÁD naleznete zde.

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek