ŠKOLSKÁ RADA


Zápis o změně člena Školské rady při ZŠ Blatenská

Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovala dne 10. října 2022 Rada města Horažďovice nového člena Školské rady při ZŠ Blatenská, a to paní Ing. Romanu Šmrhovou. Ta ve funkci nahradila paní Ing. Janu Kohoutovou. Školská rada byla o změně zpravena dne 13. října 2022 (spisová značka: MH/14265/2022/01).


Zápis o změně člena Školské rady při ZŠ Blatenská

Jelikož paní učitelka Mgr. Lenka Zábranská již nepůsobí na ZŠ Blatenská, došlo k zániku jejího členství ve Školské radě. Dle platného volebního řádu nahrazuje Mgr. Lenku Zábranskou pan učitel Ing. Milan Urbánek, a to s platností od 1. září 2022. O změně byla také informována Rada města Horažďovice, která oznámení nového člena ve Školské radě při ZŠ Blatenská vzala na vědomí (jednací bod 22/R89/16).


Zápis o schválení dodatku č. 7 ke Školnímu řádu ZŠ Blatenská

K 5. červenci 2022 byl Školskou radou ZŠ Blatenská schválen dodatek číslo 7 ke Školnímu řádu. Tento dodatek byl sestaven na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j.:21291/2010-18/) a do Školního řádu ZŠ Blatenská implementuje následující bod: „Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.“
Dodatek byl schválen formou per rollam – 6 členů Školské rady bylo pro, 3 členové se hlasování zdrželi.


Schválení dodatku ke ŠVP ZV číslo 3

K 31. lednu 2022 byl Školskou radou ZŠ Blatenská schválen dodatek ke ŠVP ZV číslo 3, jehož hlavním cílem je zajistit logopedickou péči ve škole, a tím napomoci zejména žákům s vadou řeči nedostatky odstranit.

Dodatek byl schválen formou per rollam – 6 členů Školské rady bylo pro, 3 členové se zdrželi hlasování.


Školská rada

Na základě školského zákona 561/2004 Sb. byla zřízena při ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 školská rada, která pracuje ve složení:

  • za zřizovatele – Ing. Hana Kalná, Bohuslava Kodýdková, Ing. Romana Šmrhová
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků – Dagmar Blatská, František Huml, Eva Kropáčková
  • za pedagogy školy – Mgr. Petr Curko – předseda ŠR, Ing. Milan Urbánek, Mgr. Naděžda Polenová

Kontakty na jednotlivé členy školské rady naleznete zde. O své činnosti bude školská rada informovat prostřednictvím nástěnky (hlavní vchod školy), informační tabule (parčík před školou) nebo webové stránky školy (www.zsblatenska.horazdovice.cz). Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté.


Zápisy ze zasedání

Zápis o schválení dodatku č. 4 ke ŠVP ZV zde.

Zápis o schválení dodatku č. 3 ke ŠVP ZV zde.

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Blatenská ze dne 4. listopadu 2021 zde.

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Blatenská ze dne 16. června 2021 zde.


Jednací a volební řád školské rady

Jednací řád naleznete zde.
Volební řád naleznete zde.