ŠKOLSKÁ RADA


Schválení dodatku ke ŠVP ZV číslo 3

K 31. lednu 2022 byl Školskou radou ZŠ Blatenská schválen dodatek ke ŠVP ZV číslo 3, jehož hlavním cílem je zajistit logopedickou péči ve škole, a tím napomoci zejména žákům s vadou řeči nedostatky odstranit.

Dodatek byl schválen formou per rollam – 6 členů Školské rady bylo pro, 3 členové se zdrželi hlasování.


Školská rada

Na základě školského zákona 561/2004 Sb. byla zřízena při ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 školská rada, která pracuje ve složení:

  • za zřizovatele – Ing. Hana Kalná, Bohuslava Kodýdková, Ing. Jana Kohoutová
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků – Dagmar Blatská, František Huml, Eva Kropáčková
  • za pedagogy školy – Mgr. Petr Curko – předseda ŠR, Mgr. Lenka Zábranská, Mgr. Naděžda Polenová

Kontakty na jednotlivé členy školské rady naleznete zde. O své činnosti bude školská rada informovat prostřednictvím nástěnky (hlavní vchod školy), informační tabule (parčík před školou) nebo webové stránky školy (www.zsblatenska.horazdovice.cz). Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté.


Zápisy ze zasedání

Zápis o schválení dodatku č. 4 ke ŠVP ZV zde.

Zápis o schválení dodatku č. 3 ke ŠVP ZV zde.

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Blatenská ze dne 4. listopadu 2021 zde.

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Blatenská ze dne 16. června 2021 zde.


Jednací a volební řád školské rady

Jednací řád naleznete zde.
Volební řád naleznete zde.