SPECIÁLNÍ TŘÍDY

e-mail


Kontakty a konzultace

Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace
Odloučené pracoviště: Blatenská 310, 34101 Horažďovice
Telefon: 376 512 514, 739 514 252
E-mail: spec.tridy@seznam.cz

Mgr. Lucie Stulíková - zástupce ředitelky, luci.stulikova@email.cz
Mgr. Naděžda Polenová – speciální pedagog, nada.polenova@gmail.com
Mgr. Jana Korbelová – speciální pedagog, jana.korbelova1@seznam.cz
Mgr. Naděžda Chládková- speciální pedagog, nada.chladkova@seznam.cz
Ing. Julie Končalová - asistentka pedagoga, julie.koncalova@seznam.cz
Zdena Štěchová - asistentka pedagoga, stechova.Z@seznam.cz
Hana Augustínová - asistentka pedagoga, hanakucera@post.cz

Konzultace u všech pedagogických zaměstnanců probíhají takto: Každý den před vyučováním 7:30 – 8:00, po vyučování 14:00 – 14:30 (po domluvě)Speciální třídy při ZŠ Blatenská 540 – Blatenská 310

Smyslem a cílem vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami je jejich vybavení souhrnem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. Tento proces musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti jedince. Úroveň, které je dosaženo na konci základního vzdělávání nelze považovat za konečnou, ale musí se stát důležitým základem pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do pracovního procesu a zapojení do plnohodnotného života. Naše speciální třídy jsou zaměřeny na vzdělávání dětí s různým druhem a stupněm zdravotního postižení. Ke každému jedinci bez rozdílu věku je přistupováno individuálně, jsou respektovány jeho možnosti a pozitivně hodnocen každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. Celý program je koncipován tak, aby žáci mohli dosáhnout co největší možné úrovně osobnostních kvalit, rádi navštěvovali školu, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností získali základní vzdělání. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V tomto pojetí jsou naše třídy místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, pracovat, odhadnout své možnosti, zdravě se prosadit i respektovat druhé. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Touto činností se připojujeme ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které předpokládáme, že jsou nezbytné pro život v Evropě 21. století. „Čemukoliv se žák učí, učí se tomu předchozími poznatky. Poznávání se totiž děje postupně a lidské chápání je jakýsi vzestup k tomu, co hledáme.“ J. A. Komenský