O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Závěrečné vysvědčení bude předáno v pátek 28. 6.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Speciální třídy při ZŠ Blatenská 540 – Blatenská 310

kontakt: spec.tridy(zav)seznam.cz

Smyslem a cílem vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami je jejich vybavení souhrnem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. Tento proces musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti jedince. Úroveň, které je dosaženo na konci základního vzdělávání nelze považovat za konečnou, ale musí se stát důležitým základem pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do pracovního procesu a zapojení do plnohodnotného života.
Naše speciální třídy jsou zaměřeny na vzdělávání dětí s různým druhem a stupněm zdravotního postižení.
Ke každému jedinci bez rozdílu věku je přistupováno individuálně, jsou respektovány jeho možnosti a pozitivně hodnocen každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. Celý program je koncipován tak, aby žáci mohli dosáhnout co největší možné úrovně osobnostních kvalit, rádi navštěvovali školu, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností získali základní vzdělání. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů.
V tomto pojetí jsou naše třídy místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, pracovat, odhadnout své možnosti, zdravě se prosadit i respektovat druhé. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.
Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Touto činností se připojujeme ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které předpokládáme, že jsou nezbytné pro život v Evropě 21. století.

„Čemukoliv se žák učí, učí se tomu předchozími poznatky. Poznávání se totiž děje postupně a lidské chápání je jakýsi vzestup k tomu, co hledáme.“ J. A. Komenský


Spolupráce s rodiči

Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Mají možnost se pravidelně seznamovat s obsahem plánů výuky jednotlivých ročníků. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má v našich speciálních třídách dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout.


Kontakty a konzultace

Mgr. Naděžda Chládková - zástupce ředitelky, nada.chladkova(zav)seznam.cz, tel. 739514252
Mgr. Naděžda Polenová - spec. ped., nada.polenova(zav)gmail.com, tel. 605551295
Mgr. Jana Korbelová - spec. ped., jana.korbelova1(zav)seznam.cz, tel. 607787684
Zdena Štěchová - asistentka ped.,stechova.Z(zav)seznam.cz, tel. 602477141
Ing. Julie Končalová - asistentka ped., julie.koncalova(zav)seznam.cz, tel. 728944944
Hana Kučerová - asistentka ped., hanakucera(zav)post.cz, 607940853

Konzultace u všech pedagogických zaměstnanců probíhají takto:
Každý den před vyučováním 7:30 – 8:00, po vyučování 14:00 – 14:30 (po domluvě)

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek